Prvi korak u izradi master rada jeste izbor teme nau

Prvi korak u izradi master rada jeste izbor teme nau?nog rada. Izbor teme pod nazivom „ POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA U PARNICI”, uslijedio je na osnovu petogodišnjeg radnog iskustva u privrednom društvu, okruženim svakodnevnom tematikom radni?kih prava i ostvarivanja tih prava kod poslodavca, te brojnim parni?nim postupcima vo?enim upravo na odabranu temu, a smatraju?i istu kao jednom od najaktuelnijih tema i problematike današnjeg vremena.
Tema koja se obra?uje u ovom radu je veoma zahtjevna s obzirom na zakonodavstvo koje je prisutno u našoj državi, a koje je regulisano entitetskim zakonima i propisima.
Tema ovog rada suštinski je vezana za jedno od osnovnih ljudskih prava i sloboda, a to je pravo na rad i prava po osnovu rada. Povreda navedenog prava u neposrednoj je vezi s postupkom ostvarivanja zaštite odnosno s parni?nim postupkom.
Prava radnika generalno su predmet spora gotovo u cijelom svijetu. Od Amerike do Europe, svakodnevno možemo ?uti kako su radnici nezadovoljni. Neki od posljednjih slu?ajeva koji se dešavaju su štrajk pilota Lufthanse zatim štrajk radnika Forda u Srbiji i sli?no.
Rad je mjerljiva kategorija, usmjerena proizvodnji i stvaranju koristi i upravo takav rad postaje predmetom istraživanja. Danas je prihva?en stav po kojemu rad predstavljaju sve one aktivnosti koje se mogu valorizirati na tržištu. Iz takvog stava proizašla je podjela rada na rad u ekonomskom i rad u pravnom smislu.
Rad u ekonomskom smislu bio bi onaj rad koji ostvaruje ekonomsku korist. Prema liberalisti?koj i materijalisti?koj filozofiji radom se smatra ono ?ovjekovo djelovanje kojim se stvara višak vrijednosti, odnosno djelovanje koje je ekonomski korisno. Upravo na tom konceptu stvaranja viška vrijednosti razvit ?e se cijele teorije koje ?e se baviti radom kao društvenom pojavom. Nas zanima pravni aspekt rada, odnosno rad u pravnom smislu. U tom kontekstu treba po?i od ?injenice da je rad društveni, te da se izražava kao društveni proces, ?ak i kada se kod pojedinca izdvaja kao pojedina?ni rad. Rad ima pravno obilježje kada daje rezultat, odnosno kada je rad koristan. Stoga za koristan rad, rad s ekonomskom svrhom kažemo da je rad u pravnom smislu i takav rad (koristan) može biti predmetom prou?avanja pravne nauke. To uostalom proizlazi i iz same definicije prava, po kojoj je pravo u svojoj biti sinteza normi i društvenih odnosa, ili kako to navodi Berislav Peri?: „Kad bi se pravo moglo izraziti kratkom formulom, ona bi glasila: pravo = norme + odnosi.”
Ono što je fascinantno jeste to da su u cijelom svijetu radni?ka prava manje više ista. U nekim zapadnim zemljama radnici imaju više prava i povlastica, svakako ne treba zaboraviti kako ta prava i povlastice vjerovatno nose viši broj radnih sati i svakako manjak zdravstvenog i socijalnog osiguranja.
Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, svakako možemo re?i da po tom osnovu spadamo u zemlje tre?eg svijeta.