Mua hàng tr

Mua hàng tr?c tuy?n hay mua hàng online ?ã không còn quá xa l? v?i ng??i tiêu dùng Vi?t Nam trong khi n??c ta ???c bi?t ??n là m?t trong b?n n??c có t? l? mua s?m online cao nh?t châu Á (t?p ?oàn CBRE Vi?t Nam, 2015)
C?ng theo nghiên c?u này, 25% s? ng??i ???c kh?o sát d? ??nh s? mua s?m ít h?n t?i c?a hàng th?c t?, trong khi 45% – 50% s? ng??i ???c h?i cho r?ng h? s? mua s?m tr?c tuy?n thông qua máy tính bàn/máy tính xách tay hay ?i?n tho?i thông minh/máy tính b?ng th??ng xuyên h?n trong hai n?m t?i. T? l? này còn cao h?n n?a ? ng??i tiêu dùng trong ?? tu?i t? 55 ??n 64 v?i 69% cho r?ng s? mua s?m các m?t hàng phi th?c ph?m th??ng xuyên h?n b?ng ?i?n tho?i thông minh/máy tính b?ng.
Theo nghiên c?u c?a H?i Doanh nghi?p hàng Vi?t Nam ch?t l??ng cao (2018), t? l? l?a ch?n ph??ng th?c mua s?m tr?c tuy?n thay cho cách mua truy?n th?ng t?i Vi?t Nam chi?m 0,9% vào n?m 2017. Sau m?t n?m, t?c n?m 2018, t? l? này ?ã t?ng lên 2,7%, cao g?p 3 l?n so v?i cùng kì n?m tr??c. ?i?u ?ó ?ã kh?ng ??nh ph?n nào v? s? t?ng tr??ng d??ng c?a hình th?c mua s?m này.
Kèm v?i ?ó là s? phát tri?n v? bão c?a công ngh? thông tin, hàng lo?t các trang web mua s?m ? Vi?t Nam ?ã ra ??i và chi?m th? ph?n khá ?áng k?, trong ?ó có Tiki. Là m?t trong nh?ng kênh phân ph?i hàng ??u v? mua s?m tr?c tuy?n, Tiki ???c ?ông ??o các b?n tr?, ??c bi?t là sinh viên tin t??ng và quan tâm.
??i h?c Th? D?u M?t là m?t tr??ng có s? l??ng sinh viên khá cao, lên ??n c? ch?c nghìn ng??i. chính vì v?y, ?ây là m?t môi tr??ng có ti?m n?ng phát tri?n mô hình kinh doanh tr?c tuy?n ?áng chú ý.